Våra regler

Det här är våra regler, eller stadgar som man säger i en förening. Det är dem vi följer så att allt ska gå korrekt till.

Stadgar Föreningen PW8
Hedra Philip Wistedt

1. Förenings ändamål

Föreningens syfte är att i första hand utveckla och stödja ungdomsidrotten. Föreningen skall tillgodose sitt syfte genom att stödja arbete inom följande:

 • Lyfter fram viktiga värderingar kring idrott, såsom; Vad är en bra kompis, hur fungerar ett lag
  samt vikten av att alla får delta.
 • Ger ännu fler barn och ungdomar chansen att spela fotboll och ha roligt tillsammans, samt ta
  tillvara på det positiva i alla människor och trygga återväxten i breddidrotten.
 • Bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att i föreningar och på sikt även i skolor
  genomföra aktiviteter kring attityd, ansvar, kamratskap och respekt.
 • Aktiviteter, uppmuntran och stöd till utsatta barn och ungdomar.
 • Att verka och bidra till socioekonomiskt utsatta grupper med utrustning som krävs för
  utövandet, exempelvis, fotbollskor, benskydd m.m.

2. Upprop

Föreningen ska genom upprop på hemsidan PW8.se  årligen i samband med Philip Wistedts årsdag den 12 juni hålla ett upprop, där pengar som kommer in skall oavkortat främja stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall även i övrigt verka för att ta emot frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Gåvorna får inte vara villkorade. Styrelsen äger rätt att neka ta emot gåvor och bidrag om dessa eller bidragsgivarna kan anses strida mot stiftelsens ändamål, lagar, värderingar, god etik m.m.

 

3. Förenings styrelse

Föreningen skall förvaltas av en styrelse som skall bestå av minst tre (3) personer och högst fem (5) ledamöter. Suppleanter kan väljas. Styrelsen är beslutsrör när två tredjedelar av styrelsens ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är eniga om beslut. Röstning får ej ske genom ombud. Styrelsen har inte rätt till ersättning från stiftelsen för sitt arbete.

Styrelsen består av:

Jonas Olsson (född 1969) , Ordförande. Bosatt i Sverige.
Victoria Wistedt (född 2003) Ledamot. Bosatt i Sverige.
Henrik Stridh (född 1972) Ledamot. Bosatt i Sverige.

4. Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

5. Räkneskapsår

Föreningen ska ha kalenderår som räkenskapsår.

6. Revisor

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en auktoriserad revisor.

Föreningen PW8, Hedra Philip Wistedt 
Kaprifolvägen 23
434 44 Kungsbacka
Tel. +46 706 800 432

Stötta oss:
Swish: 123 6530 687
Bankgiro: 5867-9424

©COPYRIGHT 2024, PW8 / DESIGN, ERIKSSON & ERIKSSON AB